نکات مورد توجه هنگام پیش‌خرید ساختمان

پیش‌خرید ساختمان برای حل مسئله افزایش هزینه‌­ها­ی ساخت مسکن که منجر به کاهش توان سازندگان عمده و کاهش قدرت ساخت و خرید مردم شده، با گذشت زمان ایجاد شده است.