هنگام معاملات وکالتی چه نکاتی را مدنظر قرار دهیم؟

انجام معاملات با وکالتنامه مخاطراتی به ویژه برای خریدار به همراه دارد و باید به منظور کاهش این مخاطرات هنگام انجام معاملات وکالتی نکاتی را مد نظر قرار دهیم.