کاربرد و اهمیت گواهی عدم حضور در دفترخانه در معاملات

گواهی علت عدم انجام معامله مستندی است که به موجب آن گواهی خواهد شد خریدار یا فروشنده در زمان تعیین شده برای انتقال سند در این دفترخانه حضور پیدا نکرده است.