صفر تا صد گواهی انحصار وراثت

پس از فوت هر شخص برای تقسیم اموال متوفی باید گواهی انحصار وراثت مبنی بر تعداد وراث و اشخاصی که ورثه‌ی متوفی هستند صادر شود.